APP365新打印插件安装操作流程

 

 

1、在设备配置中,选择插件类型为'Lodop',然后点击保存;系统将提示下载32位插件或64位插件,此时,需要查看电脑操作系统类型(如果电脑操作系统类型没有显示32位或64位的情况,下载32位的插件);

              

       2、如何查看电脑的操作系统类型:计算机(我的电脑)>>右键点击属性>>系统类型查看;

               

       3、确认电脑操作类型后,点击下载对应的插件(32位插件或64位插件);

              

 4、下载后解压点击安装文件,双击进行安装

             

 

 

 

点击Next显示安装成功点击确认即可。

 5、安装完成后刷新页面,选择对应打印机和打印模板,保存。