APP365物流软件货运专线系统怎样查询运单

   APP365物流系统货运专线系统运单录入后,必须要进行【下达入库】,运单只有下达入库后,才可以进行下一步的配载或中转操作,运单一单下达入库后,运单的信息就不允许进行修改,如果需要修改,必须要有【权限】和【修改运单】的工具才进行修改。

   录入的运单在【运单管理】功能里面可以进行查看,在运单管理功能里面可以选用不同的条件,进行条件查询运单。

                   

(运单管理界面)

    同样也可以在查询功能的运单查询里面查询运单。

                   

(运单查询功能界面)